Henkilöstöjohtamisen koulutus opiskelijan näkökulmasta

Elisa Simonaho, Agrologi-opiskelija, Lapin Amk, Rovaniemi

Olen kolmannen vuoden agrologiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta. Agrologiopintojeni yhtenä opintokokonaisuutena on Maaseutuyrittäjyys ja työelämä, jonka kurssiin on sisällytetty henkilöstöjohtamisen koulutus. Koulutus on yksi Osaava Farmari- hankeen järjestämistä koulutuksista. Henkilöstöjohtamisen koulutukseen sisältyy kolme eri tasoa, jotka suoritin syksyn 2022 aikana. Henkilöstöjohtamisen koulutusta järjestetään uudelleen maaliskuussa 2023 ja se sopii niin maatalousalan opiskelijoille kuin maaseutuyritystä pyörittävillekin.

Ensimmäinen taso: Rekrytointi, – alais- ja esimiestaidot

Kurssin ensimmäisellä tasolla käsiteltiin rekrytointi, -alais- ja esimiestaitoja.Kyseisiä taitoja tarvitaan varmasti esimiehenä toimiessa, mutta myös alaisena on hyvä olla perillä näistä asioista. Itse olen tottunut olemaan työntekijän asemassa eri työpaikoilla, mutta kurssin ansiosta sain käsityksen siitä, minkälainen olisin mahdollisesti myös esimiehenä. Omista persoonallisuuden piirteistä löysin ne asiat, joita voisin hyödyntää esimiehenä ja puolestaan ne, joissa olisi parantamisen varaa. Esimiehenä ollessa olisi tärkeää tunnistaa itsestä ne piirteet ja taidot, joita haluaa hyödyntää työssä ja puolestaan ne, mitä voisi kehittää. Kurssilla teimme mielenkiintoisia testejä, joiden tuloksia pääsi analysoimaan ja niiden perusteella miettiä omia vahvuuksia ja heikkouksia.   

Ensimmäisellä tasolla kävimme läpi myös rekrytointia. Minkälainen työpaikkailmoitus herättäisi mielenkiinnon työnhakijoissa? Minkälaisiin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota, jotta työpaikkailmoitus kohtaisi potentiaaliset työnhakijat? Kurssilla tehtiin omat työpaikkailmoitukset, joko omaan yritykseen tai jos sellaista ei ollut, niin ilmoitus tehtiin mielikuvitukselliseen yritykseen.

tietokone pöydällä vesilasinvieressä.

Toinen taso: Työlait ja palkanlaskenta

Toisella tasolla käytiin läpi työlakia ja palkanlaskentaa. Työlainsäädäntö ja työehtosopimus yhdessä määrittelevät sen, miten työnantajan on osattava toimia. Nämä asiat aiheuttavat varmasti monille harmaita hiuksia ja esiin nousee monenlaisia kysymyksiä: Noudatanko nyt varmasti lakia? Mitä vastuita ja velvollisuuksia minulla on työnantajana? Entä työntekijällä? Tällaisia kysymyksiä nousee varmasti esiin, jos olet ensimmäistä kertaa palkkaamassa työntekijöitä yritykseesi. Tietojen päivittäminen on tarpeen myös pidemmän aikaa esimiesasemassa työskennelleekin.  

Työlain eri osat olisi hyvä tuntea niin työnantajalla kuin työntekijälläkin. Tästä osiosta saa varmasti hyvät eväät siihen, miten toimia lainsäädännön mukaan. Myös palkanlaskentaan tutustuttiin. Vaikka palkanlaskenta olisi ulkoistettua, on hyvä tietää pääpiirteet sen perusteista.

Kolmas taso: Päivittäinen johtaminen ja henkilöviestintä

Kolmannella tasolla keskityttiin päivittäiseen johtamiseen ja henkilöviestintään.Viestinnän sujuvuudella on iso rooli yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Kun tieto kulkee perille kaikille, vältytään isommilta ongelmilta. Tähän asiaan on varmasti hyvä panostaa jokaisella työnantajalla. Pohdimme kurssilla muun muassa sitä, miten viikoittain pidettävä palaveri hyödyntää koko yrityksen toimintaa. Kun jokainen työntekijä tietää tulevat työtehtävänsä ja muut asiat mitkä pitää työssään huomioida, saadaan sujuvuutta työntekoon.

Hyvät vuorovaikutustaidot, työyhteisön työtyytyväisyys sekä palautteenantotavat antavat loistavat edellytykset sille, että työpaikalla on hyvä ilmapiiri ja työnteko sujuu hyvin. Ei ole laisinkaan turhaa panostaa kyseisiin asioihin, sillä tyytyväiset työntekijät ovat aina yrityksen eduksi. 

Omalla kohdallani henkilöstöjohtamisen kurssi antoi hyvät eväät tulevaisuuden työelämää ajatellen. Sain käsityksen siitä, mitä hyvä johtaminen edellyttää sekä vastauksia moneen työlainsäädäntöön liittyvään kysymykseen. Tulevana agrologina minulla on mahdollista työllistyä esimerkiksi neuvonta, – hallinto- tai kehitystehtäviin, joissa kurssilla opituista asioista olisi varmasti hyötyä.