Laskemalla lisää kannattavuutta maatilalle ja digitaalisuuden edistäminen tilatasolla 

Kuva: Ursula Arsiola

Kehittyvä maatalousala vaatii yrittäjiltä entistä enemmän osaamista kannattavan yrityksen pyörittämiseen. Tarjolla on paljon koulutusmahdollisuuksia, joista saa eväitä yrityksen monelle eri osa-alueelle. Osaava Farmari -hanke tarjoaa yrittäjille kattavan sarjan ilmaisia koulutuskokonaisuuksia, joihin osallistuminen ei vaadi osallistujalta muuta kuin omaa aktiivisuutta. Atk-taitojen puolesta ei tarvitse pelätä, sillä kursseilla on hyvin annettu ohjeet niiden suorittamiseen ja etenemiseen. 

—Voisi melkein sanoa, että tietoteknisten taitojen lähtövaatimukseksi riittää, että saa nykytraktorin käyntiin ja liikkeelle, Savonian lehtorit linjaavat. 

Koulutuksissa pyritään antamaan eväitä ja oppia yrittäjän eri tarpeisiin. Opetus toteutetaan verkossa ja valittavissa on laaja kokonaisuus eri osa-alueiden koulutuksia, joista voi valita itselle sopivan ja tarpeellisen vaihtoehdon. Hankkeen kohderyhmänä ovat viljelijät, jotka eivät itse aktiivisesti hakeudu koulutuksiin.  

Savonia-ammattikorkeakoulun lehtorit Hannu Viitala ja Seppo Mökkönen opettavat Osaava Farmari -hankkeen laskentaosaamisen koulutuskokonaisuuksia. Aihealueeseen sisältyy erilaisia talouspuolen opintoja ja molemmilla opettajilla on vankka kokemus talous- ja yrityspuolen opettamisesta. Heidän ydinosaamistaan on taloudensuunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan liittyvien välineiden käytön opastaminen.  

Hannu Viitala on yritystalouden lehtori, jolla on kokemusta opettamisesta muutaman vuosikymmen ajalta. Hannu on lähtöisin maatilalta ja taustalla on myös työskentelyä lomittajana, joten kosketuspintaa kohderyhmään löytyy myös käytännön kautta. Erityispanostus Hannun vetämissä opinnoissa on itse laadituissa laskelmissa toimiville, olemassa oleville tiloille. Teoriaosaamisen ohella tärkeää on, että hankitun tiedon osaa viedä käytäntöön. 

Koulutusten laskelmat on kehitetty opetuskäyttöön ja niissä on laaja sisältö myös menetelmäosaamiseen. Käytännön kautta viljelijät saavat laskelmista parhaan mahdollisen hyödyn ja voivat soveltaa niitä jatkossakin omalla tilallaan. 

Toinen puoli työtä on digitalisaation edistäminen tilatasolla eli se, kuinka opiskelussa ja maataloudessa voidaan hyödyntää digitaalisuutta.  

—Viljelijän tärkein kone on laskukone, Hannu Viitala sanoo. 

Hannu Viitala opettaa hankkeen koulutuksissa katetuotto-, tuotantokustannus-, investointi- ja maksuvalmiuslaskelmien tekoa. Maatilan talouslaskentaa voi opiskella Nonstop-koulutuspaketteina, eli kurssille voi liittyä ja sen voi suorittaa milloin tahansa. Kursseilla saa tarvittaessa ohjausta, mutta ne voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti. Tehtävät on rakennettu Edunia-Moodle alustalle ja niistä on työstetty napakat kokonaisuudet. Itsenäisen opiskelun helpottamiseksi viljelijöille suunnatuissa laskureissa on mukana ohjaava elementti, joka auttaa etenemään laskelmissa kurssin edetessä. 

Kuva: Krista Jauhiainen

Seppo Mönkkönen on yritystalouden lehtori ja lisäksi itse kasvinviljelytilan yrittäjä. Maatalousyrittäjänä hän on hyvin perillä kaikesta informaation virrasta, jota yrittäjille tulee. Etenkin uuden tukikauden CAP 27 muutoksessa tulee paljon uutta tietoa ja viljelijänä joutuu olemaan hereillä ja hyvin perillä muuttuvista asioista, jotta pysyy kehityksessä mukana. Sepolla on hyvä kosketuspinta viljelyyn ja viljelijöihin, joka auttaa opettamaan käytännönläheisesti ja keskittymään viljelijöiden todellisiin tarpeisiin.  

Seppo opettaa hankkeen koulutuksissa kassabudjetointia sekä hinnoittelulaskelmia. Kassabudjetoinnin kurssilla laaditaan maatilan rahavirrasta kuukausibudjetti. Hinnoittelulaskelmien koulutuskokonaisuus palvelee erityisesti niitä yrittäjiä, jotka myyvät ja hinnoittelevat itse tuottamansa tuotteet ja palvelut. 

Kuva: Unsplash

Seppo ja Hannu pitävät tärkeänä sitä, ettei koulutukset palvele vain tutkintopuolta, vaan myös tärkeimpiä toimijoita, eli viljelijöitä. Koulutuksesta yrittäjät saavat käyttöönsä toimivat laskentapohjat. Excel on hyvä ja edistynyt laskukone, minkä käyttö on suhteellisen helppoa, kunhan siinä pääsee alkuun. Laskelmat on pyritty tekemään viljelijän tarvetta vastaaviksi siten, että niiden käyttöön ei tarvita agrologin koulutusta ja ne saa melko pienellä vaivalla päivitettyä myöhemminkin omaan käyttöön sopiviksi.   

Laskentaosaamisen kurssien yhtenä tavoitteena on digitaalisuuden edistäminen tilatasolla. Hankkeen koulutukset toteutetaan pilottikoulutuksina ja tavoitteena on löytää parhaat käytännön menetelmät koulutukseen osallistumiseen. Tavoite on madaltaa kynnystä osallistua koulutuksiin etenkin sellaisille viljelijöille, jotka eivät tavallisesti lähtisi mukaan. 

Verkkokoulutukset mahdollistavat paljon. Niihin osallistuminen onnistuu kotoa käsin ja NonStop-koulutuksiin pääset osallistumaan, milloin se itselle parhaiten sopii. Verkkototeutusten, videoiden ja podcastien ansiosta mielenkiintoisia koulutusaiheita voi kuunnella myös työnteon lomassa ja hankkia helposti lisää tietoa mielenkiintoisiin ja tarpeellisiin aihealueisiin. Opettajat nostavat esiin molemminpuolisen hyödyn koulutuksista, sillä kun opiskelijoina ovat itse viljelijät, joilla on paras mahdollinen käytännön kokemus asioista, myös opettajat oppivat lisää monesta eri aihealueesta. 

Verkkokoulutuksessa on myös haasteita. Yksi suurimmista haasteista on se, kuinka saadaan tuotua kahvipöytäkeskustelu mukaan verkkokoulutukseen. Live-tilaisuuksien etuna on vertaistuki, keskustelut sekä yhdessä pohtiminen, jotka jäävät ainakin osittain verkkokoulutuksissa pois. Toki pienissä ryhmissä opiskellessa voidaan keskustella ja se onkin yksi tiedonjaon tärkeimmistä asioista, mutta verkon kautta toteutettuna se ei vastaa kasvokkain tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä muiden tilallisten kanssa. 

Markkinoinnissa tärkeää on kontaktin luominen viljelijöihin. Hankkeen osalta on olennaista miettiä, kuinka Osaava Farmari on onnistunut tavoittamaan viljelijät, miten yrittäjät saadaan rohkaistua osallistumaan verkkokoulutuksiin sekä kuinka madaltaa kynnystä osallistua tietoteknisten haasteiden takaa. Kontaktin luominen viljelijöihin auttaa tavoittamaan ne yrittäjät, jotka eivät tavallisesti ole innokkaasti valmiita osallistumaan. Yhtenä haasteena koulutuksissa on ollut saada osallistujat suorittamaan kurssit loppuun asti. Itseopiskelu on kohderyhmälle haaste, kun opiskelussa ei ole pakottavaa tekijää esimerkiksi opintopisteiden muodossa. Toisaalta hankkeen sisällä on koettu, että kun viljelijä saa kurssista itselleen tarpeellista tietoa ja oppia yrityksen kehittämiseen, on tärkein tavoite saavutettu. 

Kuva: Krista Jauhiainen

Kirjoittanut  

Anna-Liisa Manninen, maatalousyrittäjä, agrologiopiskelija Savonia amk